Begeleiding

In het eerste gesprek (de intake) nemen we samen de tijd om de situatie, het probleem of de vraag in kaart te brengen. Hierbij geven we ook aandacht aan de sterke punten, de talenten en wat goed gaat. Ik help om alles te structureren. Afhankelijk van de vraag en de leeftijd gaat het gesprek door met ouders alleen of met ouders en kind of jongere samen, of gewoon de persoon met de zorgvraag alleen.

Het is belangrijk dat jullie alle verslagen van eerdere onderzoeken meebrengen naar het eerste gesprek. Op basis van de bestaande informatie beslissen we samen of verder onderzoek nodig is en plannen we die in. Onderzoek hoeft dus niet altijd; het is goed mogelijk dat ik op basis van bestaande onderzoeks,- en observatieresultaten samen met jullie bekijk wat jullie kind/jongere nodig heeft en is er mogelijkheid tot opstart van een begeleiding.

Ik werk ook nauw samen met andere betrokkenen, zoals de leerkracht, CLB en therapeuten, maar enkel met de toelating van de ouders of de persoon zelf.

Vanuit verschillende methodieken zoals, gedragstherapie, cognitieve therapie, oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie, mindfulness en met de betrachting zo dicht mogelijk bij het kind/jongere, de ouders, de jongere of volwassene zelf te blijven gebruikmakend van de sterktes, de talenten en de vaardigheden, probeer ik jullie, ouders, kind, jongere of volwassenen weer te laten geloven én greep te krijgen in de eigen krachten en groei,- leer en ontwikkelingsmogelijkheden.

ADHD Begeleiding

KINDEREN, JONGEREN en VOLWASSENEN met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD/ADD) hebben net als hun leeftijdgenoten zonder ADHD/ADD hun sterktes, zwaktes, hun beperkingen en uitdagingen.

Mijn doel als ADHD-coach is om steeds de sterktes en de mogelijkheden te stimuleren en te gebruiken om de zwaktes of beperkingen goed te maken of beter ermee om te kunnen. We gaan samen op zoek naar ‘jouw persoonlijke gebruiksaanwijzing’.

Het kan zijn dat je medicatie neemt, maar ‘ pills don’t give skills’. Daarom is het goed je nog sterker te maken in bepaalde vaardigheden.

Thema’s waarrond gewerkt kan worden:

 • verwerken van de diagnose
 • beter inzicht in ADHD
 • meer gebruik leren maken van eigen sterktes 
 • inzicht verwerven in wat ‘ ik’ nodig heb
 • structuur creëren en toepassen
 • terugdringen van angsten of piekergedachten
 • conflicten of problemen leren begrijpen en oplossen
 • stimuleren van zelfredzaamheid
 • aanleren van een methode om het studeren efficiënter te laten verlopen
 • verbeteren van zelfbeeld
 • werken aan sociale vaardigheden
 • inspelen op concrete moeilijkheden die zich voordoen op school, thuis
 • omgaan met stress

Daarnaast kan de cliënt alle eigen vragen, moeilijkheden en situaties tijdens elk gesprek ter sprake brengen. Het is een begeleiding ‘op maat’.


Koppels

ADHD/ADD kan in een relatie een belemmerende factor zijn. Vaak is er een wederzijds gevoel van onbegrip. Vaak is ‘ onwil’ de basis van discussies. Om dit te vermijden is er een bereidwilligheid van beide partners nodig om de ervaren moeilijkheden in een ander daglicht te plaatsen. ADHD/ADD wordt tijdens de gesprekken gekaderd en we zoeken samen naar een oplossing.


Partners

Als partner van een persoon met ADHD/ADD kan je heel wat vragen, bedenkingen, ervaringen hebben in het samenleven met je partner met ADHD/ADD. Ook als partner is het van belang om voor jezelf zorg te dragen. Ik begeleid je doorheen al je vragen, onzekerheden, frustraties…

Hoogbegaafdheid

Vanuit ervaringen opgebouwd uit samenwerkingen met andere praktijken die meer gespecialiseerd zijn in werken met hoogbegaafde kinderen en jongeren, richt ik mij ook in de pedagogische praktijk op begeleiding van deze kinderen en jongeren.

 • Sociale problemen: pesten, uitgesloten worden…
 • Psychische problemen: laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • Gedragsproblemen: impulscontroleproblemen, zelfbeheersing, agressief gedrag
 • Schoolmoeheid, bore-out
 • Leerproblemen, onderpresteren, slechte schoolresultaten

ASS Begeleiding

KINDEREN, JONGEREN en VOLWASSENEN met AutismeSpectrumStoornis (ASS) hebben net als hun leeftijdgenoten zonder ASS hun sterktes, zwaktes, hun beperkingen en uitdagingen.

Mijn doel als Auti-coach is om steeds de sterktes en de mogelijkheden te stimuleren en te gebruiken om de zwaktes of beperkingen goed te maken of beter ermee om te kunnen. We gaan samen op zoek naar ‘jouw persoonlijke gebruiksaanwijzing’.

Thema’s waarrond gewerkt kan worden:

 • verwerken van de diagnose
 • beter inzicht in autisme
 • structuur creëren en toepassen
 • meer gebruik leren maken van eigen sterktes 
 • inzicht verwerven in wat ‘ ik’ nodig heb
 • inzicht verwerven in wat stress geeft
 • omgaan met stress
 • terugdringen van angsten of piekergedachten
 • conflicten of problemen leren begrijpen en oplossen
 • stimuleren van zelfredzaamheid
 • aanleren van een methode om het studeren efficiënter te laten verlopen
 • verbeteren van zelfbeeld
 • werken aan communicatie
 • werken aan sociale vaardigheden
 • inspelen op concrete moeilijkheden die zich voordoen op school, thuis

Daarnaast kan de cliënt alle eigen vragen, moeilijkheden en situaties tijdens elk gesprek ter sprake brengen. Het is een begeleiding ‘op maat’.


Koppels

ASS kan in een relatie een belemmerende factor zijn. Vaak is er een wederzijds gevoel van onbegrip. Vaak is ‘onwil’ de basis van discussies. Om dit te vermijden is er een bereidwilligheid van beide partners nodig om de ervaren moeilijkheden in een ander daglicht te plaatsen. ASS wordt tijdens de gesprekken gekaderd en we zoeken samen naar een oplossing.


Partners

Als partner van een persoon met ASS ken je heel wat vragen, bedenkingen, ervaringen hebben in het samenleven met je partner met ASS. Ook als partner is het van belang om voor jezelf zorg te dragen. Ik begeleid je doorheen al je vragen, onzekerheden, frustraties…

Hoogbegaafdheid

Vanuit ervaringen opgebouwd uit samenwerkingen met andere praktijken die meer gespecialiseerd zijn in werken met hoogbegaafde kinderen en jongeren, richt ik mij ook in de pedagogische praktijk op begeleiding van deze kinderen en jongeren.

 • Sociale problemen: pesten, uitgesloten worden…
 • Psychische problemen: laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • Gedragsproblemen: impulscontroleproblemen, zelfbeheersing, agressief gedrag
 • Schoolmoeheid, bore-out
 • Leerproblemen, onderpresteren, slechte schoolresultaten

Studiebegeleiding

De begeleiding is individueel, dus op maat van de student en wordt dus aangepast aan zijn/haar noden en is geschikt voor alle leeftijden.

Ik informeer ouders en jongeren over de functie van ontspanning en slaap en de relatie tot leren. Ik maak duidelijk dat jongeren ( en ouders) niet kunnen multitasken. Ik bied ook informatie over de ontwikkeling van het brein in relatie tot het leren. Ik motiveer de jongere om op zoek te gaan naar hun sterktes en stuur hen aan door eerst voor te doen om hun sterktes ook te benutten. De resultaten van de executieve functies worden ook gebruikt tijdens de begeleidingssesessies. Ik motiveer de jongere ook om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken bij het verwerven en verwerken van nieuwe kennis, hoe meer hersengebieden je betrekt, hoe beter we leren ( multimodaal leren).

Door de jaren heen ontwikkelde ik een kader waarin handige studietips worden aangereikt en ingeoefend met het lesmateriaal van de school. Het kader is opgedeeld in verschillende fases:

 • Voorbereiding/planning
 • Helikopteren/verkennen
 • Actief bewerken/ actief verwerken
 • Inprenten/blokken
 • Controleren
 • Herhalen

Opvoedingsondersteuning

Een van de grootste uitdagingen voor is om hun kinderen zo op te voeden zodat hun wezenscapaciteiten tot optimale ontplooiing kunnen komen. Ieder kind is immers een uniek individu met een unieke eigenheid. Het opvoedingsavontuur is niet altijd gemakkelijk. Soms gebeuren er dingen in het gezin waardoor de druk op de opvoedingsrelatie groot wordt en het fijn is als er iemand van buiten een keer meekijkt en meezoekt. Soms roepen kinderen met hun gedrag specifieke vragen op bij de ouders. Ook in dat geval kan het helpend zijn als ik een luisterend oor bied en adviezen geef.

Psycho-educatie

Ouders en kind/jongere of jongvolwassenen schrikken vaak behoorlijk bij het bekomen van een diagnose, ook al had men al een sterk vermoeden dat er iets aan de hand was.

Tijdens psycho-educatie van ASS, ADHD DCD, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid proberen we uitleg te geven om zo tot inzicht te komen in het eigen functioneren.

Aandacht voor de acceptatie van de diagnose alsook het opsporen van te vermijden gedrag en te bevorderen gedrag mét oog voor de eigen talenten en sterktes zijn niet te missen topics tijdens de begeleiding

Begeleiding van rekenproblemen

Ik begeleid de kinderen op een gestructureerde en voorspelbare manier met een duidelijke opbouw van de leerstof. Kinderen met rekenproblemen hebben nood aan herhaling en duidelijke uitleg. Ze kunnen makkelijk in de war raken van verschillende rekenmethodes. Samen met het kind/jongere beslissen we welke rekenmethode het best aansluit bij het kind/jongere.

Centraal in het begeleiden van kinderen met rekenproblemen staat dat zij leren omgaan met hun probleem en dat ze leren gebruik maken van hulpmiddelen, zoals een tafelkaart en bepaalde oplossingsstrategieën.

Ik heb expliciet oog voor succeservaringen deze kunnen verwezenlijkt worden als het kind/jongere op een welbepaalde manier een welbepaalde oefening maakt. De kinderen worden beloond als ze de juiste strategie hanteren. Het uiteindelijk doel van de rekenbegeleiding is dat het kind/jongere op een zelfstandige manier om kan gaan met de moeilijkheden die het rekenen met zich meebrengt.

Ik gebruik ook zoveel mogelijk de sterktes van uw kind/jongere om de zwakkere rekenvaardigheden te leren compenseren.

Bij elk kind of jongere gaan we op zoek naar de begeleiding op maat. Ik stel daarvoor een handelingsplan met doelen op die samen met jullie besproken worden.

Faalangst

“Faalangst“ is een woord dat veel aangehaald wordt in contexten waar er gepresteerd moet worden.
Angst om te falen kan zorgen voor minder goede prestaties, een negatief zelfbeeld en lichamelijke klachten.
Het is aan mij om jullie en jullie kind/jongeren/student met deze angst te leren omgaan.
We gaan op zoek naar de triggers, naar de niet- helpende gedachten en helpende gedachten, naar eigen sterktes en tools en andere vaardigheden die nodig zijn om met deze gevoelens en stress om te gaan.

Werkhoudingbegeleiding

“Ze zijn slim genoeg maar hebben moeite om dingen te onthouden, op tijd aan taken te beginnen, hun werk geconcentreerd af te maken, zelfstandig te werken,…”

We vragen nogal wat vaardigheden van onze kinderen en jongeren, die alles te maken hebben met executieve functies. Deze zijn de cognitieve processen die iemand nodig heeft om gedrag doelgericht bij te sturen. Tijdens de begeleiding van kinderen en jongeren zet ik in op het aanleren en versterken van deze functies zoals aandacht en concentratie, zelfstandig werken, leren stoppen, impulsen en emoties leren onderdrukken, prioriteiten stellen, kunnen reflecteren op zichzelf, timemanegement, plannen en organiseren. Ik houd daarom ook rekening met de leeftijd want op een bepaalde leeftijd kan je niet dezelfde vaardigheden trainen.

Contacteer mij voor meer info, een afspraak of een intake gesprek...