Diagnostiek

Uitgangspunt in het diagnostisch onderzoek zijn de noden van de cliënt (kind, jongere, volwassene en van zijn omgeving).

Ik probeer zoveel mogelijk de principes van handelingsgerichte diagnostiek na te streven. Handelingsgerichte diagnostiek beantwoordt niet alleen de vraag ‘Wat heeft dit kind, deze jongere, deze volwassene?’ maar vooral ook de vraag ‘Wat heeft dit kind, deze jongere, deze volwassene nodig?’.

Ik maak steeds opnieuw de afweging of een testafname, gesprek of observatie ‘helpend’ is.

Ik heb ook oog voor positieve kenmerken van de cliënt en/of de ouders, en/of de partners en gebruik ze in de adviezen en ondersteuning.

In de handelingsgerichte diagnostiek en advisering probeer ik zoveel mogelijk samen te werken met de ouders, school ( mits toelating van de ouders), de partners… Het is ook mogelijk een ‘second opinion’ te vragen.

Het proces verloopt systematisch en transparant. De onderzoeksgegevens worden gebundeld in een verslag en deze worden uitvoerig besproken. In samenspraak met een arts (of kinder- en jeugd)psychiater kan er een eventuele diagnose gesteld worden.

Aandachtsonderzoek

6 jaar - volwassenen

Bij een onderzoek naar een aandacht of concentratieprobleem/stoornis start ik altijd met een intelligentieonderzoek. Zoals hier op de site vermeld wordt, kan ik hiermee de sterkere en zwakkere vaardigheden in beeld brengen alsook een zwakke algemene intelligentie uitsluiten als oorzaak van het aandachtprobleem.

Verschillende aspecten van aandacht zoals de volgehouden aandacht, de selectieve aandacht en het verdelen van aandacht worden na gegaan. Meer specifiek check ik het onmiddellijk geheugen en het uitgesteld geheugen en kijk ik of de persoon in kwestie al dan niet impulsief te werk gaat.

Binnen het concentratieonderzoek worden de aandachts- en concentratiefuncties van het kind/de jongere onderzocht. Verschillende aspecten van concentratie zoals de volgehouden aandacht, de selectieve aandacht en het verdelen van aandacht (executieve functies) worden nauwkeurig nagegaan. Vragenlijsten worden meegegeven om een zo goed mogelijk beeld te bekomen van de thuis- en schoolsituatie en een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het globaal functioneren van het kind/de jongere thuis en op school.

Vragenlijsten worden meegegeven om een zo goed mogelijk beeld te bekomen van de thuis- schoolsituatie,- of werksituatie. Aan de hand van deze onderzoeksgegevens stel ik een mogelijk handelingsplan/actieplan voor met korte en lange termijndoelstellingen en met de ervaren prioriteiten. Aan de hand van wekelijkse of tweewekelijkse begeleidingssessies proberen we de vooropgestelde doelen te halen. Na een trimester evalueren we de begeleiding en beslissen we samen of er nog verbeterpunten zijn.

Onderzoek naar autismespectrumstoornis

kleuter- jongeren- volwassenen

Aan de hand van een aantal diagnostische tests en observaties in verschillende contexten, wordt er bekeken of er voldaan wordt aan de kenmerken van een autismespectrumstoornis.

Het proces verloopt systematisch en transparant. De onderzoeksgegevens worden gebundeld in een verslag en deze worden uitvoerig besproken. In samenspraak met een arts (of kinder- en jeugd)psychiater kan er een eventuele diagnose gesteld worden.

Onderzoek executieve functies

lager onderwijs – jongeren – volwassenen

Uitvoerende functies zoals plannen, organiseren, initiatief nemen, werkgeheugen, timemanagement zijn in het dagelijks leven zowel voor een student als voor iemand in een werksituatie essentieel om tot kwaliteitsvolle resultaten te komen. Deze vaardigheden worden altijd in kaart gebracht in functie van een studiebegeleiding of een aandachtsonderzoek. Deze functies kunnen ook aan bod komen binnen een ADHD,- of een ASS-begeleiding.

Aan de hand van deze onderzoeksgegevens stel ik een mogelijk handelingsplan/actieplan voor met korte en lange termijndoelstellingen en met de ervaren prioriteiten. Aan de hand van wekelijkse of tweewekelijkse begeleidingssessies proberen we de vooropgestelde doelen te halen. Na een trimester evalueren we de begeleiding en beslissen we samen of er nog verbeterpunten zijn.

Belevingsonderzoek

6 jaar - 12jaar

Ik probeer met een onderzoek naar beleving of een onderzoek naar gedrag en gedachten een antwoord te geven op de vraag "wat speelt er zich af in het hoofd van mijn kind/jongere".

Soms is het ook interessant dieper in te gaan op de beleving van de competenties. Dit geeft dan een antwoord op de vraag hoe het kind/jongere zich sociaal geïntegreerd voelt, of hoe hij/zij zijn/haar leercompetenties of fysieke verschijning inschat.

Via spel en gesprekken, tekeningen en eventueel vragenlijsten probeer ik te achterhalen waar een kind/ of jongere mee bezig is, waar hij/zij het moeilijk mee heeft en wat hij/zij leuk vindt en goed kan.

Gedragsonderzoek

kleuter- jongeren

Met behulp van gerichte observaties op school of thuis wordt het gedrag van het kind/de jongere in kaart gebracht. Aan de hand van ingevulde gedragsvragenlijsten door de ouders, de jongere en/of de leerkrachten bekomen we een gedragsprofiel. Aan de hand van deze gegevens kan ik ook makkelijk overgaan tot handelingsgericht advies voor zowel het thuisfront als de school.

Aan de hand van deze onderzoeksgegevens stel ik een mogelijk handelingsplan/actieplan voor met korte en lange termijndoelstellingen en met de ervaren prioriteiten. Aan de hand van wekelijkse of tweewekelijkse begeleidingssessies proberen we de vooropgestelde doelen te halen.

Intelligentie

4 jaar – 84 jaar en 11 maanden

Een intelligentieonderzoek, ofwel IQ-test, geeft een beeld van de cognitieve mogelijkheden van uw kind/jongere/volwassene. Er wordt gekeken naar welke sterktes en zwaktes er zijn op het cognitief niveau. We krijgen naast de algemene intelligentie ook een zicht op de verwerkingssnelheid, het fluïd redeneren en het werkgeheugen.

In de praktijk beschikken we over verschillende intelligentietesten:

  • WNV- NL Wechsler Non Verbal: Non verbale Wechsler IQ test voor kinderen en adolescenten van 4 tot en met 21 jaar, speciaal ontwikkeld voor kinderen met communicatieve beperkingen en kinderen met een allochtone achtergrond.
  • WPPSI-III NL Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence: Algemene intelligentietest voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden.
  • WISC-V-NL Wechsler Intelligence Scale for Schilderen- V: Algemene intelligentietest voor kinderen van 6-17 jaar.
  • WAIS-IV-NL Wechsler Adult Intelligence scale IV- Nl: Algemene intelligentietest voor adolescenten en volswassenen van 16 jaar -84 jaar en 11 maanden.

Doordat de test door de COTAN is goedgekeurd als betrouwbaar en valide toets, kan deze test worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

  • in het kader van terugbetaling privé-logopedie.
  • als aanvullende test bij de begeleiding van studiemethode. Welk zijn de sterktes en de zwaktes van uw kind/jongere. Hoe kunnen deze sterktes gebruikt worden in het studieproces?
  • bij tegenvallende leerresultaten. Waardoor kunnen de problemen van uw kind/jongere worden verklaard? Zijn er bijzonderheden in het profiel te zien?
  • als hulpmiddel bij het afstemmen van de juiste manier om met uw kind/jongere om te gaan. Het onderzoek geeft een goed beeld van de totale mogelijkheden van uw kind/jongere, met andere woorden worden de sterktes en de zwaktes van uw kind/jongere duidelijk.
  • als onderdeel van een grondig onderzoek naar een leerprobleem-, of stoornis.
  • als een onderdeel in het onderzoek naar hoogbegaafdheid.

Leerproblemen

6 jaar – 16+ jaar

Aan de hand van verschillende gespecialiseerde testen test ik het rekenen bij kinderen en jongeren van 6 jaar tot 16 jaar, om te komen tot een mogelijke dyscalculie-diagnose.

Aan de hand van de GLETSCHR test ik bij jongeren 16+ - jarigen mogelijke lees,- en schrijfproblemen ( dyslexie).

Aan de hand van dossieronderzoek en bepaalde gespecialiseerde testen kan ik een diagnose van dyslexie of dyscalculie uitschrijven. Deze diagnose gaat altijd gepaard met handelingsgericht en dus praktisch advies naar de cliënt in kwestie, maar ook voor het thuisfront en de school.

Rekenonderzoek

We spreken van een rekenprobleem wanneer de technische vaardigheden van het rekenen niet automatisch verlopen. Met andere woorden, indien u kind/jongere moeite heeft met het uitrekenen van eenvoudige rekensommen, het rekentempo laag is of blijft.

Door middel van een objectieve test alsook een rekeninterview en door in gesprek te gaan ontdekken we samen hoe het denkt en rekent. Ook tijdens dit testmoment ga ik op zoek wat het kind/jongere al kan en wat er nog niet lukt. De gegevens van de school leggen we naast de resultaten van het individueel rekenonderzoek.
Samen met de ouders en het kind/jongere wordt een mogelijk handelingsplan opgesteld met korte en lange termijndoelen. Aan de hand van wekelijkse therapie-sessies proberen we vooropgestelde doelen te halen. Na een trimester evalueren we samen de rekenbegeleiding en beslissen we of we al dan niet doorgaan met de rekentherapie.

Schoolrijpheidsonderzoek

derde kleuterklas

Doorgaans heeft een kind rond de leeftijd van 6 jaar voldoende werk- en leerhouding ontwikkeld en beschikt het over de nodige vaardigheden om te leren lezen, schrijven en rekenen.

Het schoolrijpheidsonderzoek bestaat uit spelobservatie, vragenlijsten voor ouders en leerkrachten, en eventueel een klasobservatie.

Samen met de ouders wordt besproken welke kindvaardigheden zij kunnen stimuleren of wat dit kind nog nodig heeft om zich verder optimaal te kunnen ontwikkelen.

Contacteer mij voor meer info, een afspraak of een intake gesprek...